Политика

Уважаеми клиенти, съдружници и служители

Успешното развитие и конкурентноспособността на ”МИВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД зависят изключително от запазване и разширяване на нашите позиции на пазара в областта на:

„Проектиране, изграждане, инженеринг на силно и слабо токови електрически системи, видеонаблюдение, пожароизвестителни и пожарогасителни системи, структурни кабелни системи, системи за озвучаване и оповестяване, продажба и инсталация на резервирано елeктро захранване, сервизно обслужване“.

Ние си даваме сметка, че това е възможно само с професионализъм и непрекъснато усъвършенстване в нашата работа, стриктно спазване на изискванията на клиентите, както и ангажираност на нашите служители на всички нива.

Ръководството на “МИВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООДс участието на своя персонал, определи и документира настоящата Политика, съдържаща основните цели, насоки и задължения на дружеството, свързани със качеството и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на продуктите и услугите, които предлага;

                                                  НАШАТА МИСИЯ Е:

Удовлетворяване изискванията на пазара и клиентите като предложим осъзнато високо качество и безопасност, които се гарантират, чрезизвършване на периодична оценка на съответствието с приложимите правни и други приети изисквания.

Ръководството “МИВ ИНЖЕНЕРИНГ”ООД изцяло приема отговорностите по осигуряване на най-доброто качество, безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда определени в приложимото българско законодателство и международните и български стандарти като за целта:

Ние разработихме и внедрихме интегрирана система за управление, включваща системите за управление на качеството ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018;ISO 14001:2015като се стремим да изпълним следните цели:

 1. Осигуряване приоритет на качеството, здравето и безопасността при работа, опазването на околната среда в дейността на всички нива на ”МИВ Инженеринг”ООД и поставянето им в основата на всички пазарни и функционални стратегии и планове.
 2. Осигурявайки като минимум, съответствие с приложимите законови изисквания и задълженията си по околна среда, както и клиентски и други изисквания приети в организацията, а когато е практически обосновано и да ги надмине.
 3. Формиране на нов начин на мислене и адекватни действия от всеки член на ” МИВ Инженеринг”ООД, което да мотивира всеки за лично и колективно поддържане и повишаване на качеството, личната отговорност при опазване на собственото здраве и околната среда, на услугите и продуктите във всички нива на фирмата.
 4. Събиране на информация от клиентите ни за качеството на услугите и продуктите, дали то се доближава до техните потребности и очаквания чрез активни методи, за да се постигне непрекъснато задоволяване очакванията им чрез повишаване качеството на продуктите и услугите, както и търсене на възможности за намаляване на тяхната себестойност, спазвайки всички екологични и здравословни норми.
 5. Непрекъснат мониторинг и наблюдение за да се осигури, премахване на опасностите, намаляване на риска от заболявания и инциденти на работното място, опазването на околната среда, чрез въвеждане на добри практики за контрол на аспектите на околната среда, както и ефикасно подобряване на резултатността по отношение на качеството, чрез предприемане на подходящи и ефикасни коригиращи мерки и превенция по отношение на здраве и безопасност при работа.
 6. Непрекъснато повишаване квалификацията и мотивацията на персонала за висококачествен труд.
 7. Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството, здравето и безопасността при работа, аспектите на околната среда на продуктите и услугите и системен контрол за изпълнението на поставените задачи във всички звена на фирмата, както и търсене на персонална отговорност.
 8. Непрекъснато поддържане в изправност на машините, съоръженията, комуникационното и компютърно оборудване на ” МИВ Инженеринг” ООД и усъвършенстване на технологичните управленчески процеси.
 9. Периодичен анализ на националните и международни нормативни документи, оценка за отражението им върху извършваната от фирмата дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи.
 10. Системноидентифицираненааспектите наоколнатасредаиуправлениена процесите със значимовъздействиевърхуоколната среда, чрез:

-     планиране и провеждане на ефикасен фирмен екологичен мониторинг   и прилаганенапревантивен подход заопазване наоколната среда;

-   правилнотопотреблениенаприродниресурсиивъзможноститеза намаляваненавредните емисиив околната среда;

-     генериранетонаотпадъциприексплоатационните,ремонтнитеиспомагателни дейностиенеизбежно, затова за „МИВ Инженеринг“ ООД еважновъвежданетонадобрисистеми зауправление,задасведедоминимум производствотонаотпадъци, носъщо такаи да сеувеличи повторното им използване, чрез което дасведедоминимум опасноститезаживота издравето на хоратаипредлаганенакачественипродуктии услуги.

-     контрол и минимизираненавредното екологично въздействиеотпроцесите, дейностите, използванитесуровинииматериаливърхуоколната среда;

 1. Разширяването на инвестициите по отношение създаването на по – добра работна среда за минимилизиране и свеждане до минимум рисковете на нашите работници и служители. Въвеждане на добри практики по околна среда.
 2. Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, на санитарно-хигиенните норми, съгласно националните и международните стандарти.
 •     Ръководството е взело и взема мерки за предотвратяване на нараняванията и заболяванията на лица работещи под контрола на ” МИВ Инженеринг”ООД в офисите, производствените помещения или работните места на открито.
 •    За осигуряване на гореизложеното Ръководството, предприема следните действия:
 1. Системно оценяване на рисковете и възможностите свързани с бизнес процесите , здравето и безопасността при работа и значимите аспекти по околна среда, като превенция за предотвратяване на замърсяване, елиминиране на опасностите и намаляване на рисковете по ЗБР и предприемане на действия за предотвратяване и намаляване на нежелани въздействия, включително и влиянието на външните условия, както и потенциалните извънредни ситуации.
 2. Системно идентифициране на опасностите и преглед на оценката на риска и предприемане на контролни мерки по време на работа, в съответствие с приложимото законодателство в областта на здравето и безопасността при работа на Република България.
 3. Мониторинг и планиране на превантивни мерки за намаляване и премахване на опасностите за здравето и живота на работещите и за подобряване условията на труд ;
 4. Ефикасна профилактика и медицински грижи на всички работещи;
 5. Контрол за безусловно спазване на безопасните и здравословни изисквания при работа от персонала, бизнес партньорите и посетителите на територията на дружеството;
 6. Осигуряване на среда за сътрудничество на работодателя с работещите в дружеството, по въпросите за здравословни и безопасни условия на труд и прилагане на коригиращи мерки на всички нива.
 7. Активно сътрудничество на ръководството с представителите на работниците и служителите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и осигуряваме тяхното непрекъснато подобряване;
 8. Ежегодно планиране на мероприятия за здравословни и безопасни условия на труд и периодично отчитане на изпълнението и актуализиране на годишната програма.
 9. Оценка на тенденциите, свързани с подобряване на условията на труд.
 10. Винаги работим в съответствие с българското законодателство, като в дейностите с по – голям риск свеждаме до ниво приемлив риск, използвайки подходящи организационни мерки и добри практики.
 11. Стремим се да бъдем организация без професионални заболявания, тежки злополуки, наранявания и други инциденти, чрез организирано превантивно управление.
 12. Безусловно спазване на безопасните и здравословни изисквания при работа от персонала и бизнес- партньорите(доставчици) на територията на компанията;
 13. Използване на висококачествени работни и специални облекла и сертифицирани лични предпазни средства на работните места;
 14. Осигуряване на ефективна профилактика, висококачествени медицински грижи и най-високо ниво на здравно и живото застраховане за всички работещи;
 15. Изграждане на висока здравна култура на персонала като важно условие за здравословен и безопасен начин на живот;

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ ЦЕЛИ

Ръководството на “МИВ Инженеринг” ООД въвежда процесен и системен подход – където процесите за създаване на продукта и услугата, осигуряване здравето и безопасността при работакакто и опазването на околната среда са взаимосвързани и се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно.

 •     Интегрираната системата за управление на ” МИВ Инженеринг”ООД е изградена на базата на международните стандарт цитирани по-горе и на националното законодателство и международните споразумения.
 •     Всеки служител е отговорен за изпълнението на своите задължения, произтичащи от интегрираната система.
 •     При забелязване на грешки, пропуски и недостатъци е длъжен да ги отстрани, ако са в пълномощията му, или незабавно да уведоми прекия си ръководител за предприемане на съответните мерки.
 •     Избягването и предотвратяването на пропуските, и грешките е по-важно от тяхното отстраняване в последствие.
 •     Квалификацията и професионализмът на всеки служител е гаранция за качеството и безопасността на нашите продукти и услуги, както и за опазването на околната среда при извършваните от нас дейности.
 •     Организацията за осъществяване на целите по качество, здраве и безопасност при работа и околна среда има първостепенно значение в нашата дейност. Това е задължение на всеки ръководител.

В тази връзка Ръководството ще изисква от всички ръководители, служители и работници на ” МИВ Инженеринг” ООД да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават добре интегрираната системата за управление /ИСУ/, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и активно да съдействат за нейното развитие.

Ръководството на фирмата обявява тази Политика за да гарантира, че лицата, работещи от името и тези, чиято работа е свързана със рисковете по време на работа, влияещи негативно върху здравето и околната среда, са запознати и разберат тяхната роля при изпълнение на възложените дейности, така че да бъдат в съответствие с Политиката на „МИВ Инженеринг“.

Д Е К Л А Р И Р А М:

Личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на интегрираната системата за управление на качество, здраве и безопасност при работа и околна среда съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2015; ISO45001:2018и ISO 14001:2015;

Да осъществявам преглед на целите по качеството, здравето и безопасността при работа и опазването на околната среда, и оценявам степента на постигането им, с което да гарантирам подобряването и ефективността от интегрираната система за управление.

Да осъществявам периодично преглед на политиката за да се осигури нейната непрекъсната приложимост за дружеството.

Дата: 06.01.2020