За нас

МИВ Инженеринг ООД е млада компания, опитваща се в условията на криза да се наложи в бизнеса с проектиране, разработване и внедряване и поддръжка на електрически и слаботокови системи, които отговарят максимално на нуждите на нашите клиенти.

Принципи

 • Нашите клиенти са нашият бизнес и доброто им обслужване за нас стои преди всичко.
 • Всяко техническо решение трябва да помага на клиентите ни да се фокусират върху развитието на собствения си бизнес.
 • Нашата най-добра реклама са реализираните успешни проекти и лоялните ни клиенти .
 • Ние предлагаме интелигентни решения и осигуряваме безпроблемното им функциониране.
 • Ние обещаваме, че ще ви помогнем да развиете бизнеса си и да станете по-ефективни и гъвкави.

Партньори

miv konkurent spos За нас

“МИВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура  № BG05M9OP001-1.008 “Добри и безопасни условия на труд”, проект  BG05M9OP001-1.008-0875-C01, стойност проекта 246 036.00 лв.

В рамките на проекта ще се изпълнят следните дейности:

 • Разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси в „МИВ Инженеринг“ ООД, включваща програма за развитие на човешките ресурси, специализиан софтуер за управление на  човешките ресурси.
 • Осигуряване на транспорт от и до работното място в „МИВ Инженеринг“ ООД
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите в „МИВ Инженеринг“ ООД включващ осигуряване на колективни предпазни средства, закупуване на ЛПС и СРО, организиране на обучения относно специфичните рискове за здравето свързани с индивидуалното работно място.
 • Закупуване на оборудване и обзавеждане за помещение за почивка и хранене на служителите.
 • Информиране и публичност
 • Управление

Като резултат на гореизброените дейности се цели подобряване на  работната среда в „МИВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна ще подобри качеството на работните места и ще рефлектира положително върху производителността на труда.
Проектът ще осигури безопасни и здравословни условия на труд и ще подобри професионалния и здравния статус на работниците и служителите в „МИВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД.

Проект   BG05M9OP001-1.008-0875-C01 „Подобряване на работната среда в  „МИВ ИНЖЕНЕРИНГ”ООД, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.